STATUT
NADAČNÍHO FONDU STRÁNSKÝ
I.
1. Název nadačního fondu
Nadační fond Stránský

2. Sídlo nadačního fondu
Praha 1, Národní 11

3. Právní forma
Nadační fond je právnickou osobou, jeho právní poměry se řídí zákonem č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech v platném znění , dalšími obecně závaznými právními předpisy a tímto statutem.

4. Časová a územní působnost nadačního fondu

Nadační fond se zřizuje na dobu neurčitou a vyvíjí svoji činnost na území celé České republiky. Pokud je to třeba k plnění jeho úkolů, může své záměry realizovat i mimo území České republiky.

5. Činnost a cíle nadačního fondu

a) Účelem nadačního fondu je podpora právních postupů ve věcech obecného zájmu, zejména ve věcech ochrany lidských práv, ochrany osobnostních práv, ochrany spotřebitele či soutěžního práva, pokud nedostatek individuálního zájmu na věci znemožňuje financování takového postupu.
b) Účelem nadačního fondu je dále podpora odborného růstu právnické veřejnosti a studentů právnických fakult, podpora vědeckého výzkumu, školení a publikace v oblasti práva.
c) Účelem nadačního fondu je dále podpora všeobecného právního vědomí ve společnosti.

II.
Majetek nadačního fondu a jeho hospodaření
1. Zdroje nadačního fondu

Základní majetkový vklad při založení nadačního fondu činí 100.000,– Kč (slovy jednostotisíckorunčeských)

2. Způsob použití prostředků nadačního fondu

a) Prostředky nadačního fondu lze použít pouze k dosažení jeho cílů uvedených v tomto statutu. Prostředky lze poskytovat jak fyzickým, tak právnickým osobám.
b) O použití prostředků rozhoduje správní rada nadace.
c) Prostředky poskytnuté z nadačního fondu jsou účelově vázány a ten komu byly poskytnuty, je povinen je použít podle stanovených podmínek, jinak může správní rada požadovat jejich vrácení nebo náhradu.
d) O poskytnutí prostředků se sepisuje smlouva, ve kterém jsou stanoveny podmínky pro použití prostředků. Součástí smlouvy musí být i podmínka dle bodu c),
e) Členům orgánů nadačního fondu nebo revizorovi nelze nadační příspěvek poskytnout.

3. Hospodaření nadačního fondu

Náklady související se správou nadačního fondu musí být vedeny odděleně od nadačních příspěvků. Tyto náklady zahrnují zejména náklady na udržení a zhodnocení majetku nadačního fondu, náklady na propagaci účelu nadačního fondu a náklady související s provozem nadačního fondu včetně případných odměn za výkon funkce člena správní rady a revizora.
Celkové náklady nadačního fondu související se správou nadačního fondu nesmí převýšit 33% hodnoty ročně poskytnutých nadačních příspěvků.
Nadační fond nesmí vlastním jménem podnikat s výjimkou uvedenou v § 23 zák. č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech.
Nadační fond vede účetnictví podle platných předpisů.
Nadační fond vypracovává výroční zprávu ve lhůtě stanovené správní radou, nejpozději však do 6 měsíců po skončení kalendářního roku. Výroční zpráva obsahuje přehled o veškeré činnosti nadačního fondu za hodnocené období.

III. Orgány nadačního fondu
1. Správní rada

Správní rada spravuje majetek nadačního fondu, řídí jeho činnost a rozhoduje o všech záležitostech nadačního fondu a je statutárním orgánem nadačního fondu.
Správní rada má tři členy, členem může být pouze fyzická osoba, která je způsobilá k právním úkonům je bezúhonná a není k nadačnímu fondu v pracovněprávním či obdobném poměru.
Funkční období členů správní rady je 1 rok. První členy správní rady jmenuje zřizovatel. Nejméně jeden měsíc před vypršením funkčního období volí správní rada na návrh zřizovatele nové členy.

Členství ve správní radě zaniká:
a) úmrtím,
b) odvoláním, přestane-li člen splňovat podmínky pro členství nebo porušil-li závažným způsobem nebo opakovaně zákon nebo statut nadačního fondu,
c) odstoupením.
Správní rada rozhodne o odvolání svého člena do jednoho měsíce ode dne, kdy se o důvodu odvolání dozvěděla, nejpozději do šesti měsíců, kdy tento důvod nastal.
Správní rada volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání správní rady.
Správní rada se schází ke svému jednání nejméně jednou za čtvrt roku.
K rozhodnutí správní rady je třeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů všech členů správní rady. Jménem nadačního fondu jedná předseda správní rady. Podepisování za nadační fond se děje tak, že k názvu nadačního fondu připojí dva členové správní rady svůj podpis.

2. Revizor.

Revizor je kontrolním orgánem nadačního fondu. Revizor zejména kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků, správnost účetnictví vedeného nadačním fondem, přezkoumává roční účetní uzávěrku a výroční zprávu, dohlíží na to, zda nadační fond vyvíjí činnost v souladu s právní předpisy a statutem nadačního fondu a upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky. Nejméně jedenkrát ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti.

Revizor je v souvislosti s výkonem své kontrolní činnosti zejména oprávněn nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se nadačního fondu, svolávat mimořádná jednání správní rady. Revizor má právo účastnit se jednání správní rady a musí mu být uděleno slovo, pokud o to požádá.
Funkce revizora je neslučitelná s funkcí člena správní rady nebo osoby, která je oprávněná jednat jako zástupce nadačního fondu. Pro výkon funkce revizora platí přiměřeně ustanovení čl. III. odst. 1 tohoto statutu.

3. Poradní rada

Správní rada si za účelem odborného posouzení činnosti nadačního fondu v oblasti právních analýz z nich vyplývající aplikace práva a s tím souvisejících podpor zřizuje poradní radu. Poradní rada má tři až devět členů a jejich počet by měl pokud možno být lichý. Členy poradní rady mohou být pouze osoby s právnických vzděláním, které praktikují v právu nebo vyučují právo. Poradní rada si ze svého středu zvolí předsedu a místopředsedu, kteří jménem poradní rady komunikují se správní radou a tlumočí jí svá doporučení. Zasedání poradní rady se koná minimálně jednou za čtvrtletí a svolává je předseda poradní rady. Poradní rada může přijímat doporučení a hlasovat i mimo zasedání. V takové případě zajistí předseda nebo místopředseda poradní rady doručení příslušných materiálů všem členům poradní rady a vyzve je k diskusi a hlasování prostřednictví e-mailu.

IV.
Společná, přechodná a závěrečná ustanovení
1. Správní rada nadačního fondu se usnesla na tomto znění statutu na svém zasedání dne 20. 3. 2004

2. Změna statutu
O změnách tohoto statutu rozhoduje správní rada.

3. Zrušení, zánik a likvidace nadačního fondu
Nadační fond zaniká ke dni výmazu z rejstříku.
Soud na návrh zřizovatele, správní rady, nebo osoby, která osvědčí právní zájem, nadační fond zruší, jestliže se trvale majetek nadačního fondu vyčerpal a nadační fond tak nemůže plnit účel, pro který byl zřízen, jestliže nadační fond neplní nejméně o dobu dvou let účel, pro který byl zřízen, nebo nadační fond při své činnosti závažným způsobem nebo opakovaně porušuje zákon nebo tento statut.
Zánik nadačního fondu a jeho likvidace se řídí ustanoveními obchodního zákoníku s tím, že likvidátora jmenuje a jeho odměnu určuje zřizovatel nadačního fondu.
Veškeré prostředky nadačního fondu po provedené likvidaci (likvidační zůstatek) budou ještě před zánikem nadačního fondu použity v souladu s cíli nadačního fondu.